pro uchazeče

Škola vychovává absolventy jednotlivých uměleckých oborů a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných žánrů. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit nebo pokračovat dále ve studiu na VŠ u nás i v zahraničí. Za 30 let své existence škola vychovala mnoho úspěšných výtvarníků.

Vyučované praktické předměty: vybrané grafické a malířské techniky, počítačová grafika, figurální kreslení a modelování, typografie, technologická a konstrukční příprava, design oděvu atd. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

Vyučované teoretické předměty: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina), matematika, informatika, dějiny výtvarné kultury, základy společenských a přírodních věd, ekonomie atd.

Škola poskytuje

  • profesionální vybavení ateliérů,
  • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi,
  • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu
  • pedagogické osobnosti.

Škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením MŠMT ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

Roční školné činí 30.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

Předpoklady ke studiu

  • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor,
  • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat,
  • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe.

Dny otevřených dveří

Aktuálně vyhlášené termíny:

13. 10. 2021 14:00 – 18:00 hod.
23. 10. 2021 9:00 – 12:00 hod
6. 11. 2021 9:00 – 12:00 hod.
15. 11. 2021 14:00 – 18:00 hod.
17. 11. 2021 14:00 – 18:00 hod.

Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, můžete se zastavit kdykoliv na základě předchozí individuální domluvy.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám

Na 2. hodinu kurzu (20. 9. 2021) si, prosím, doneste tužku měkkou a tvrdou, uhel přírodní, plastickou gumu, hadr a fixativ.

Pro zájemce o studium nabízí naše škola přípravné kurzy na talentové zkoušky. Tyto kurzy budou probíhat každé pondělí 17:15 – 19:15 hod. od 13. září do 13. prosince 2021 (14 lekcí).

Výtvarné okruhy v rámci kurzu:

  • kresba (tužka, uhel, rudka, perokresba, lavírovaná kresba)
  • malba (akryl, tempera, akvarel)
  • grafika (jednoduché techniky tisku z výšky + teorie umělecké grafiky, barevná koláž)

Cena kurzu (14 lekcí, 1 lekce 2 x 60 min.): 4 200 Kč

Přihlášky: e-mailem na studijni@skoladesign.cz

Platba: v hotovosti na první lekci nebo na číslo účtu 475138433/0300 (v příkazu k platbě uveďte celé jméno dítěte)

Budeme se těšit na setkání!

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V tuto chvíli není vyhlášeno pro žádný obor další kolo talentových zkoušek.

Obory studia

82-41-M/01 Užitá malba

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Prosíme, vyplňte řádně všechny požadované položky. Upozorňujeme, že na přihlášce musí být potvrzeno hodnocení základní školou (pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (na přihlášce potvrzuje lékař).

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou.

Talentové zkoušky se skládají z ukázek domácích prací a praktické talentové zkoušky přímo na místě v ateliéru (kresba a malba/koláž). Veškeré informace týkající se talentové zkoušky dostane následně přihlášený uchazeč i v pozvánce.

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu (8:00 – 12:00 hod., v pozdějších hodinách možno po domluvě):
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 – Řepy