pro uchazeče

Výsledky všech uchazečů, kteří uspěli u talentových zkoušek, budou na webových stránkách zveřejněny 20. 1. 2022. Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky (součet bodů za talentovou zkoušku a prospěch) budou zveřejněny v termínu 5. – 15. 2. 2022 na webu školy.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsou vyhlášeny talentové zkoušky pro obory studia:

Termín podání přihlášek: do 30. 11. 2021

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy (osobně do kanceláře studijního oddělení školy, datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu nebo doporučeně poštou). V případě podání přihlášky Českou poštou doporučujeme poslat sken přihlášky také e-mailem vzhledem k dlouhým doručovacím dobám.

Uchazeč se zúčastní talentové zkoušky v jednom ze dvou termínů. Vybraný termín vyplní na přihlášce.

Přihláška musí obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání (potvrzení přímo na přihlášce nebo jako samostatný posudek, který bude k přihlášce přiložen).

Přihláška musí obsahovat základní školou potvrzené údaje o prospěchu uchazeče v povinných a volitelných vyučovacích předmětech za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a 2. pololetí školního roku 2020/2021, případně ověřené kopie příslušných vysvědčení. Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí uchazeč u příslušné základní školy převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň hodnocení 1 až 5). V případě studia v zahraniční škole nebo mimo území ČR je potřeba přiložit úřední překlad vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a 2. pololetí školního roku 2020/2021 s převodem známek do škály hodnocení v České republice.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou.

Talentové zkoušky se skládají z ukázek domácích prací a praktické talentové zkoušky přímo na místě v ateliéru (kresba a malba / koláž / návrh kolekce šatů). Veškeré informace týkající se talentové zkoušky dostane následně přihlášený uchazeč i v pozvánce

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu (8:00 – 12:00 hod., v pozdějších hodinách možno po domluvě):
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 – Řepy

Škola vychovává absolventy jednotlivých uměleckých oborů a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných žánrů. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit nebo pokračovat dále ve studiu na VŠ u nás i v zahraničí. Za 30 let své existence škola vychovala mnoho úspěšných výtvarníků.

Vyučované praktické předměty: vybrané grafické a malířské techniky, počítačová grafika, figurální kreslení a modelování, typografie, technologická a konstrukční příprava, design oděvu atd. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

Vyučované teoretické předměty: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina), matematika, informatika, dějiny výtvarné kultury, základy společenských a přírodních věd, ekonomie atd.

Škola poskytuje

  • profesionální vybavení ateliérů,
  • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi,
  • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu,
  • pedagogické osobnosti.

Škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením MŠMT ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

Roční školné činí 30.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

Předpoklady ke studiu

  • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor,
  • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat,
  • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám

Na poslední hodinu kurzu (13. 12. 2021) si, prosím, doneste věci na malování a kreslení. Tato hodina bude mj. věnována také ukázce vzorové adjustace prací k talentové zkoušce.

Pro zájemce o studium nabízí naše škola přípravné kurzy na talentové zkoušky. Tyto kurzy budou probíhat každé pondělí 17:15 – 19:15 hod. od 13. září do 13. prosince 2021 (14 lekcí).

Výtvarné okruhy v rámci kurzu:

  • kresba (tužka, uhel, rudka, perokresba, lavírovaná kresba)
  • malba (akryl, tempera, akvarel)
  • grafika (jednoduché techniky tisku z výšky + teorie umělecké grafiky, barevná koláž)

Cena kurzu (14 lekcí, 1 lekce 2 x 60 min.): 4 200 Kč

Přihlášky: e-mailem na studijni@skoladesign.cz

Platba: v hotovosti na první lekci nebo na číslo účtu 475138433/0300 (v příkazu k platbě uveďte celé jméno dítěte)

Budeme se těšit na setkání!

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.