pro uchazeče

Vzhledem k současné situaci, prosíme, sledujte pravidelně naše stránky, kde budeme zveřejňovat veškeré aktuální informace k talentovým zkouškám.

Škola vychovává absolventy jednotlivých uměleckých oborů a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných žánrů. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit nebo pokračovat dále ve studiu na VŠ u nás i v zahraničí. Za 30 let své existence škola vychovala mnoho úspěšných výtvarníků.

Vyučované praktické předměty: vybrané grafické a malířské techniky, počítačová grafika, figurální kreslení a modelování, typografie, technologická a konstrukční příprava, design oděvu atd. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

Vyučované teoretické předměty: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina), matematika, informatika, dějiny výtvarné kultury, základy společenských a přírodních věd, ekonomie atd.

Škola poskytuje

  • pedagogické osobnosti,
  • profesionální vybavení ateliérů,
  • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi,
  • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu.

Škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením MŠMT ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

Roční školné činí 30.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

Předpoklady ke studiu

  • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor,
  • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat,
  • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Termín podání přihlášky: do 30. 11. 2020
Termín konání TZ: 12. 1. a 13. 1. 2021 (do přihlášky napíšete jen jeden vámi zvolený termín) – dle posledního vládního nařízení ze dne 23. 12. 2020 nedochází k omezení konání přijímacích zkoušek
Termín oznámení výsledků: 5.-15. 2. 2021

Obory studia:
82-41-M/01 Užitá malba
82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Prosíme, vyplňte řádně všechny požadované položky. Upozorňujeme, že na přihlášce musí být potvrzeno hodnocení základní školou (pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (na přihlášce potvrzuje lékař).

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou.

Talentové zkoušky se skládají z ukázek domácích prací a praktické talentové zkoušky přímo na místě v ateliéru (kresba a malba/koláž). Veškeré informace týkající se talentové zkoušky dostane následně přihlášený uchazeč i v pozvánce.

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu (8:00 – 12:00 hod., v pozdějších hodinách možno po domluvě):
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 – Řepy

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.

Dny otevřených dveří:

Vzhledem k současné situaci nás můžete také kdykoliv kontaktovat telefonicky nebo můžeme využít některou z forem on-line komunikace (Teams, Zoom, …).