pro uchazeče

Škola vychovává absolventy jednotlivých uměleckých oborů a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných žánrů. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit nebo pokračovat dále ve studiu na VŠ u nás i v zahraničí. Za 30 let své existence škola vychovala mnoho úspěšných výtvarníků.

Vyučované praktické předměty: vybrané grafické a malířské techniky, počítačová grafika, figurální kreslení a modelování, typografie, technologická a konstrukční příprava, design oděvu atd. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

Vyučované teoretické předměty: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina), matematika, informatika, dějiny výtvarné kultury, základy společenských a přírodních věd, ekonomie atd.

Škola poskytuje

  • pedagogické osobnosti,
  • profesionální vybavení ateliérů,
  • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi,
  • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu.

Škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením MŠMT ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

Roční školné činí 29.000,- Kč. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

Předpoklady ke studiu

  • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor,
  • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat,
  • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe.


Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky se skládají z ukázek domácích prací a praktické talentové zkoušky přímo na místě v ateliéru (kresba a malba/koláž). Kritéria přijetí pro uchazeče o studium pro školní rok 2020/2021 najdete zde. Veškeré informace týkající se talentové zkoušky dostane přihlášený uchazeč v pozvánce.

Termín 2. kola talentových zkoušek: středa 19.8.2020

Termín odevzdání přihlášek pro 2. kolo: pátek 14.8.2020

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu:
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
Žalanského 68/54
163 00, Praha 17 – Řepy

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911

Rádi Vás uvítáme na individuálních konzultacích!