pro uchazeče

Škola vychovává absolventy jednotlivých oborů k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně tvořit nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého či humanitního zaměření u nás i v zahraničí. V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.

Ke zkoušce je třeba předložit 15 – 20 vlastních výtvarných prací, vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ, občanský průkaz (rodný list).

Předpoklady ke studiu

 • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor
 • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat
 • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe

vyučované teoretické předměty

Jazyk český, cizí jazyk (angličtina), dějiny výtvarné kultury, společenské vědy. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

škola poskytuje

 • pedagogické osobnosti
 • vybavení ateliéru
 • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi
 • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu, včetně integrace smyslově postižených

Od založení školy v roce 1990 bylo uspořádáno 126 výstav a školu absolvovalo 1136 studentů

Studenti hradí na své náklady

 • učebnice a veškeré pomůcky (nářadí a materiály)
 • náklady na případné ubytování v domově mládeže
 • cestovné na exkurze, zahraniční cesty apod.
 • stravování

Školné

Roční školné činí 29.000,- Kč, které je třeba zaplatit vždy na celý školní rok dopředu. Školné může být zvýšeno v souladu s mírou inflace, nárůstem cen energií, nájemného, mezd, a taktéž v důsledku poklesu státních dotací.

Upozornění

Naše škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

Přihlášky je možné zaslat na adresu

Soukromá střední umělecká škola designu, s. r. o.
Žalanského 68/54, 163 00, Praha 17 – Řepy

Informace na telefonech: +420 603 446 323 a +420 725 800 712
Rádi Vás uvítáme na individuálních konzultacích!