pro uchazeče

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří probíhají v níže uvedených termínech:

17. 9. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.
15. 10. 2022 od 9:00 do 12:00 hod.
22. 10. 2022 od 9:00 do 12:00 hod.
12. 11. 2022 od 9:00 do 12:00 hod.
10. 12. 2022 od 9:00 do 12:00 hod.

V případě zájmu můžete kdykoliv po předchozí domluvě využít možnosti individuální návštěvy.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.

přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Roční školné pro školní rok 2023/2024 činí 32.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

Termín talentových zkoušek: 9. 1. 2023 a 10. 1. 2023 (uchazeč se zúčastní talentové zkoušky v jednom ze dvou termínů, vybraný termín vyplní na přihlášce)

Pro školní rok 2023/2024 jsou vyhlášeny talentové zkoušky pro tyto obory studia:

82-41-M/01 Užitá malba – kritéria přijetí ke stažení zde

82-41-M/05 Grafický design – kritéria přijetí ke stažení zde

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – kritéria přijetí ke stažení zde

Talentové zkoušky se skládají z představení domácích prací a praktické talentové zkoušky přímo na místě v ateliéru. Jednotná prijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se nekoná. Veškeré informace týkající se talentové zkoušky dostane přihlášený uchazeč v pozvánce, která bude zaslána v polovině prosince poštou nebo do datové schránky.

Termín podání přihlášek: do 30. 11. 2022

Přihláška ke staženíformát pdf, formát xlsx

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy (osobně do kanceláře studijního oddělení školy, datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu nebo doporučeně poštou). V případě podání přihlášky Českou poštou doporučujeme poslat sken přihlášky také e-mailem na studijni@skoladesign.cz vzhledem k dlouhým termínům doručení.

Přihláška musí obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání (potvrzení přímo na přihlášce nebo jako samostatný posudek, který bude k přihlášce přiložen).

Přihláška musí obsahovat základní školou potvrzené údaje o prospěchu uchazeče v povinných a volitelných vyučovacích předmětech za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy, případně ověřené kopie příslušných vysvědčení. V případě, že uchazeč již není žákem základní školy, předloží také vysvědčení ze 7. a 8. třídy ZŠ (vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude nahrazeno vysvědčením za 1. pololetí školního roku 2019/2020). Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí uchazeč u příslušné základní školy převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň hodnocení 1 až 5). V případě studia v zahraniční škole nebo mimo území ČR je potřeba přiložit úřední překlad vysvědčení, které je ekvivalentem k vysvědčení v České republice za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ s převodem známek do škály hodnocení v České republice.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem. Toto ustanovení se týká také uchazečů – cizinců v dočasné ochraně (§ 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace). Pokud uchazeč neprokáže při rozhovoru dostatečnou znalost českého jazyka pro následující vzdělávání v daném oboru, je to důvod pro jeho nepřijetí. V případě, že je uchazeč – cizinec v dočasné ochraně, doloží doklad o dočasné ochraně (stačí prostá kopie) společně s přihláškou.

přípravný kurz k talentovým zkouškám

Pro zájemce o studium nabízí naše škola od září do prosince přípravné kurzy na talentové zkoušky.

Tyto kurzy budou probíhat každé pondělí 17:15 – 19:15 hod. od 12. září do 19. prosince 2022 (15 lekcí).

Výtvarné okruhy v rámci kurzu:

  • kresba (tužka, uhel, rudka, perokresba, lavírovaná kresba)
  • malba (akryl, tempera, akvarel)
  • grafika (jednoduché techniky tisku z výšky, barevná koláž)
  • oděv (módní ilustrace, modelování oděvu na panně) – pro zájemce o oděvní design

Cena kurzu (15 lekcí, 1 lekce 120 min.): 5 000 Kč

Přihlášky: e-mailem zaslat celé jméno uchazeče na studijni@skoladesign.cz

Platba: na číslo účtu 475138433/0300 (v příkazu k platbě uveďte celé jméno dítěte) nebo hotově v kanceláři studijního oddělení

Účastníky kurzu se stáváte až po zaplacení kurzovného.