pro uchazeče

Vzhledem k současné situaci, prosíme, sledujte pravidelně naše stránky, kde budeme zveřejňovat veškeré aktuální informace k talentovým zkouškám.

Škola vychovává absolventy jednotlivých uměleckých oborů a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných žánrů. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit nebo pokračovat dále ve studiu na VŠ u nás i v zahraničí. Za 30 let své existence škola vychovala mnoho úspěšných výtvarníků.

Vyučované praktické předměty: vybrané grafické a malířské techniky, počítačová grafika, figurální kreslení a modelování, typografie, technologická a konstrukční příprava, design oděvu atd. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

Vyučované teoretické předměty: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina), matematika, informatika, dějiny výtvarné kultury, základy společenských a přírodních věd, ekonomie atd.

Škola poskytuje

  • pedagogické osobnosti,
  • profesionální vybavení ateliérů,
  • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi,
  • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu.

Škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením MŠMT ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

Roční školné činí 30.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

Předpoklady ke studiu

  • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor,
  • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat,
  • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Termín podání přihlášky: do 30. 11. 2020
Termín konání TZ: 12. 1. a 13. 1. 2021 (do přihlášky napíšete jen jeden vámi zvolený termín)

Prosíme, vyplňte řádně všechny požadované položky. Upozorňujeme, že na přihlášce musí být potvrzeno hodnocení základní školou (pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (na přihlášce potvrzuje lékař).

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou.

Talentové zkoušky se skládají z ukázek domácích prací a praktické talentové zkoušky přímo na místě v ateliéru (kresba a malba/koláž). Veškeré informace týkající se talentové zkoušky dostane následně přihlášený uchazeč i v pozvánce.

Kritéria příjetí na jednotlivé obory:

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu:
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 – Řepy

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.

Dny otevřených dveří:

10.11.2020 14:00 – 18:00
23.11.2020 14:00 – 18:00

Vzhledem k současné situaci nás můžete také kdykoliv kontaktovat telefonicky. Rádi se Vám budeme věnovat, případně se můžeme domluvit na jiné formě kontaktu.

V případě, že vám žádný z uvedených termínů nevyhovuje, můžete si domluvit individuální termín.