pro uchazeče

Dny otevřených dveří

V případě zájmu můžete kdykoliv po předchozí domluvě využít možnosti individuální návštěvy školy mimo vypsané termíny, stejně tak i možnosti konzultace domácích prací.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.

školné

Roční školné pro školní rok 2024/2025 činí 33.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení již bylo ukončeno.

2. kolo přijímacího řízení nevyhlašujeme.

Kritéria přijímacího řízení

  • 82-41-M/01 Užitá malba – ke stažení zde
  • 82-41-M/05 Grafický design – ke stažení zde
  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – ke stažení zde

Přihláška ke stažení – formát pdf, formát xlsx

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy osobně do kanceláře studijního oddělení školy, datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu (za podmínky elektronické konverze přihlášky) nebo doporučeně poštou. V případě podání přihlášky Českou poštou doporučujeme poslat sken přihlášky také e-mailem na studijni@skoladesign.cz vzhledem k dlouhým termínům doručení.

Přihláška musí obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání (potvrzení přímo na přihlášce nebo jako samostatný posudek, který bude k přihlášce přiložen).

Přihláška musí obsahovat základní školou potvrzené údaje o prospěchu uchazeče v povinných a volitelných vyučovacích předmětech za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy, případně ověřené kopie příslušných vysvědčení. V případě, že uchazeč již není žákem základní školy, předloží také vysvědčení ze 7. a 8. třídy ZŠ (vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude nahrazeno vysvědčením za 1. pololetí školního roku 2019/2020). Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí uchazeč u příslušné základní školy převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň hodnocení 1 až 5). V případě studia v zahraniční škole nebo mimo území ČR je potřeba přiložit úřední překlad vysvědčení, které je ekvivalentem k vysvědčení v České republice za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ s převodem známek do škály hodnocení v České republice.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem. Pokud uchazeč neprokáže při rozhovoru dostatečnou znalost českého jazyka pro následující vzdělávání v daném oboru, je to důvod pro jeho nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny až 15. 5. 2024 na stránkách školy.